Fatimah a.s : “Rumah Siapakah Yang Dimaksud Al-Qur’an Surat An Nur (24) ayat 36”

Dalam Video Ini Dijelaskan Tentang Penafsiran Surat An Nur (24) ayat 36 oleh Imam Suyuthi dalam Kitab Durul Mantsur dan Juga Al Hasakani dalam Kitab Syawahidu At Tanzil, Juga Hadis Dari Imam Bukhori dalam Kitab Tarikh Al Kabir serta Imam Ahmad Bin Hanbal dalam Musnadnya

Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad