Benarkah Para Sahabat Melarang al Husain a.s Ke Karbala?

Dalil Pertama

Shahih Ibn Hibban, jilid 15 hal 142, cet.kedua, 1997, terbitan Muassasah Risalah,:
Dalam Kitab SHOHIH ini terdapat riwayat bagaimana Nabi saw mencintai Imam al-Husain a.s …serta beliau mengetahui akan peristiwa Karbala
Riwayat dalam kitab ini disampaikan Oleh Sahabat yaitu Anas bin Malik, sehingga dapat dipastikan bahwa para Sahabat memang Mengetahui dengan pasti dari Lisan Nabi saw tentang akan terjadinya peristiwa karbala…dengan riwayat ini dan riwayat lainnya apakah mungkin para sahabat mengingkari khabar ini dan mencegah al-Husain ke karbala ?

Dalil kedua

Kitab musnad ahmad juz 4 hal 59, hadis nomor 2165, yg ditahqiq oleh Syuaib Arnauth, terbitan Muassasah Risalah, cet.kedua, thn 2008.
Dalam Kitab Ini terdapat riwayat SHOHIH tentang Khabar kesyahidan Imam al-Husein di karbala.

Dalil ketiga

Musnad Abi Ya’la Al Musholi jilid 1, halaman , cetakan ke 2 tahun 2014M/1435H terbitan maktabah Ar Rusyd dan Daar al ma’mun liturats. di tahqiq oleh Husain salim asad.
Dalam Kitab ini dinukil sebuah riwayat mengenai Kabar yang di bawa oleh Jibril kepada Rasulullah saw tentang Syahidnya Imam Husein di karbala.

Dalil keempat

Kitab Fadhoil Shohabah karya Imam Ahmad bin Hanbal jilid 2 halaman 965-966, cetakan keempat tahun 1430H, tahqiq Wasiyullah ibn Muhammad, Terbitan Daar ibn Al Jauzi.
Dalam kitab ini termuat riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin tentang khabar yang disampaikan oleh malaikat mengenai akan terbunuhnya Imam Husain

اللّهمّ صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad