Imam Muhammad Al Baqir a s Dalam Pandangan Ulama Ahlusunnah Bagian Kesatu

Wafayât Al A’yân wa Ambâ’ Abna Az-Zamân, karya Ibnu Khallikân, jilid 4 hal 30, terbitan Dâr Al Kutub Ilmiyyah, cetakan pertama, tahun 1998:
dan juga Kitab :
kitab Tadzkiratul Huffâdz, karya Adz- Dzahabi, jilid 1 hal 124-125, terbitan Dâr Al Fikr Al-Arabi:
Berisikan tentang Biografi singkat Imam Muhammad Al Baqir a.s

Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad