Hukum Bolehnya Membaca Surat Yasin Di Hadapan Mayit

Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal, Tahqiq syuaib Al – Arnauth, Jilid 28, Halaman 171Cetakan Ke 2 Tahun 2008M/1429H, Terbitan Muasasah Ar Risalah

Terdapat Riwayat Tentang Pembacaan Surat Yasin dihadapan Mayyit serta Fadhilahnya